|

انتشار بیش از ۱۲۴ همت اوراق شرکتی در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۴.۷ همت اوراق غیردولتی منتشر شد که نسبت به سال قبل افزایش ۳.۲ برابری داشت.

انتشار بیش از ۱۲۴ همت اوراق شرکتی در سال ۱۴۰۱
کد مطلب : 37726

در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشرشد، که این میزان تقریبا ۴ برابر متوسط رقم ماهانه طی یازده ماهه قبل است. 

در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۴.۷ هزارمیلیارد تومان اوراق غیردولتی/ شرکتی منتشر شد که نسبت به سال قبل افزایش ۳.۲ برابری داشت که ترکیب آن شامل اوراق گام، اوراق اجاره و اوراق مرابحه می‌شود.

در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۱.۱ هزار میلیارد تومان اوراق گام منشتر شد، که سهم آن از اوراق غیر دولتی ۴۰.۹ درصد است. میزان اوراق گام منتشر شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل رشد ۷.۲ برابری داشته است.

در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۰.۴ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره منشتر شد، که سهم آن از اوراق غیر دولتی ۳۲ درصد است. میزان اوراق اجاره منتشر شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل رشد ۲.۷ برابری داشته است.

در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۶.۹ هزارمیلیارد تومان اوراق مرابحه منشتر شد، که سهم آن از اوراق غیر دولتی ۲۲ درصد است. میزان اوراق مرابحه منتشر شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل رشد ۴.۳ برابری داشته است.

 

دیدگاه تان را بنویسید