|

انتقال وجه در صورت مشترک نبودن سپرده مبدا و مقصد مجاز است

انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، مجاز است.

انتقال وجه در صورت مشترک نبودن سپرده مبدا و مقصد مجاز است
کد مطلب : 37999

مطابق «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص‌» انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان، منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، در آستانه‌های مذکور در ماده (۸) دستورالعمل یادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت.

ماده ۸ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص اشاره دارد که مؤسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از همه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود کند.

مطابق تبصره ۱ این ماده، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است. برابر تبصره ۲ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

بر اساس تبصره ۳ تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی است.

مطابق دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص»، انتقال وجه بین حساب‌های سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نیست.

 

 


 

دیدگاه تان را بنویسید