|

تعبیر خواب

تعبیر خواب برف چیست؟ | برف در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب برف از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب برف چیست؟ | برف در خواب چه تعبیری دارد؟
کد مطلب : 41547

خبرنگار: علی طاهری

تعبیر خواب برف از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید».

حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید: «دیدن برف به خواب بر شش وجه است، اول: رزق و روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه».

اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.

اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: «دیدن برف عذاب و فتنه بود»

محمد بن سیرین می‌گوید: «برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در آنجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد».

 جابرمغربی می‌گوید: «دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه که با برف بیند».

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: «برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی‌وقت بود».

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید: «برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می‌بارد هوا گرفته، ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده، آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در این حالت انسان غمگین می‌شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می‌بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده‌اند و فقط این می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی‌دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می‌کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی‌زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می‌گوید که سودی از جایی نصیب او می‌شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه».

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین