|

تعبیر خواب

تعبیر خواب سگ چیست؟ | سگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سگ از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب سگ چیست؟ | سگ در خواب چه تعبیری دارد؟
کد مطلب : 41559

خبرنگار: علی طاهری

تعبیر خواب سگ از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

از نظر محمد ابن سیرین

دیدن سگ در خواب، نماد یک دشمن پست و بی ارزش است؛ اما در عین حال مهربان و دل رحم هم می باشد.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

اولین تعبیر، وجود یک دشمن، دشمنی کردن و خصومت است. ممکن است دشمنی اطراف شما باشد و با او به جنگ و خصومت بپردازید.

دومین تعبیر،نشان دهنده یک فرد صاحب مقام ولی در عین حال طمع کار در اطراف شماست.

سومین تعبیر، خبر از یک فردی می دهد که به ظاهر دانا و صالح است اما رفتارش این گونه نیست. برخلاف دانایی که دارد، کارهایی انجام می دهد که شخصیت او را زیر سؤال می برد.

چهارمین تعبیر، نشان دهنده افراد خبرچین است. این افراد در اطراف شما هستند و از زندگی شما برای دیگران سخن چینی می کنند. ممکن است در ظاهر بسیار دوست و رازدار خود را نشان دهند، اما در پشت سر شما این گونه نیستند. پس بهتر است درباره افرادی که به عنوان دوست انتخاب کردید، تجدید نظر کنید.

امام صادق می گویند:

اگر در خواب دیدید که یک توله سگ شکاری سوار بر اسب شما شده است، تعبیرش این است که با یک زن یهودی، در کار بد و فسادی شریک می شوید.

اگر در خواب دیدید که سگی سوار اسب شما شده است، تعبیرش این است یک روحانی زردشتی با همسر شما هم دستی می کند و به فساد کشیده می شوید.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، سگ اگر با شما آشنا باشد و شما را بشناسد، از شما حمایت و مانند یک دوست خواهد بود؛ اما اگر سگ با شما بیگانه باشد و غریبی کند بسیار خطرناک و وحشی می شود. در خواب هم نیز همین طور است.

از نظر اسماعیل بن اشعث

سگ شکاری:

اسماعیل اشعث می گوید اگر در خواب سگ شکاری دیدید، بیان گر دشمنی و خصومتی است آشکار، که همه از جمله اطرافیان شما از این دشمنی خبر دارند.

اگر در خواب دیدید که سعی می کنید یک سگ وحشی و شکاری را از دور کنید، تعبیرش این است که یک دشمنی با سود بسیار برای شما تمام می شود.

از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا

در کتاب تفسیر رویا سگ را با استفاده از نمادها این گونه تعبیر کرده است:

سگ:

یکی از تفاسیر سگ در خواب دیدن، بیان کردن احساسات به سادگی است. مثل اینکه شما زود عصبانی شوید. علت این تفسیر این است که سگ ها به هنگام خشمگین شدن سریع دندان هایشان را نشان می دهند.

سگ نماد امیال جسمانی، دوستی و ارتباطات، و نیز بخش هایی از وجودمان که از چشم دیگران پنهان می کنیم است.

سگ نیز، نماد فداکاری و خود را وقف کسی کردن است. مانند همسر، فرزند و…

سگ میتواند نماد راهنما و یا نگهبان نیمه پنهان زندگی شما نیز باشد.

سگ سیاه:

سگ سیاه نماد افسردگی، ترس از مرگ، آرزو ها و خواسته هایی که اکثرا ناخودآگاه و غیر قابل مهار اند.

سگ سیاه نیز نماد و پیام دهنده مرگ یک شخص نیز می تواند باشد.

حمله سگ:

حمله کردن سگ نماد خشم و انتقاد، کنایه های نیشدار و… است. این خواب می تواند ناشی از خشم و پرخاشگری شخصیت خودتان نیز باشد.

سگ با قلاده:

سگی که قلاده به گردن دارد، نماد غریزه و میل های درونی است که ما یا آنهارا در درون خود کنترل کرده ایم و یا با سرکوب آن هارا مهار کرده ایم.

توله سگ:

توله سگ نماد جوانی، سربه هوایی، شورش عواطف و احساسات است. دیدن توله سگ در خواب میتواند نمایانگر یک کودک، آبستن بودن، حساس و وابسته به نیاز باشد. شاید شما نیاز به عشق ورزیدن و یا مراقبت از چیزی دارید.

سگ سیاه:

در خواب نماد قسمت تاریک و سیاه از شخصیت یک دوست است. شما از نیات بد و نا درست این شخص با خبرید و می دانید که در ذهنش چه می گذرد.

سگ سفید:

نماد نیت خالص و درست یک دوست است.

از نظر کارل گوستاو یونگ

سگ در خواب، نماد شهود، وفاداری و تعهد، سخاوت و بخشندگی، حفاظت و در امان بودن، راستی و صداقت است. این خواب بیانگر توانایی شما در پیشبرد اهداف و رسیدن به موفقیت است. می تواند بیانگر فردی باشد که این ویژگی ها را دارد.

دیدن سگ در خواب نماد دوستی و ارتباطی است که فراموش شده است.

سگ وحشی:

اگر در خواب سگ را هار و وحشی، و یا اینکه در حال سر و صدا دیدید، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. حتی ممکن است نماد خیانت و عدم صداقت باشد.

از نظر حضرت یوسف نبی

اگر در خواب سگ دیدید، تعبیرش بدی و شومی است.

اگر در خواب دیدید که سگ پارس می کرد،کمی دچار سختی و زحمت خواهید شد.

از نظر لوک اویتنهاو

سگ در خواب نماد یک دوست متعهد و وفادار است.

سگ هار:

سگ هار در خواب، نشان می دهد یکی از دوستانتان در دردسر افتاده و خطر او را تهدید می کند.

سگ شکاری:

سگ شکاری در خواب نماد اراده و پشت کار زیاد شماست که سود زیادی برایتان به همراه دارد.

پارس سگ:

اگر سگ در خواب شما پارس می کرد، نماد شادی و شادمانی است.

حمله کردن سگ:

اگر در خواب سگی به شما حمله کرد، نماد هشدار، تهدید و خطر است.

گاز گرفتن سگ:

اگر در خواب سگی شما را گاز گرفت، نماد جنگ و دعوا بر سر پول و مال است. همچنین نشان می دهد که کسی در زندگی شما دسیسه چینی و فتنه گری می کند.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین