|

تعبیر خواب

تعبیر خواب قیامت چیست؟ | قیامت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قیامت از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب قیامت چیست؟ | قیامت در خواب چه تعبیری دارد؟
کد مطلب : 41611

خبرنگار: علی طاهری

تعبیر خواب قیامت از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع)

دیدن قیامت درخواب بر چهار وجه است اهل صلاح را.

اول: رستگاری

دوم: فرج ازغم

سوم: ظفریافتن بر دشمن

چهارم: اقبال و خاتمت با سعادت

اما اهل فساد راتاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن قیامت عدل پدید آید.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که قیامت برخاست، دلیل بود که اگر مظلوم است بر ظالمان دست یابد.

اگر در غم و رنج و محنت است فرج یابد.

اگر علامتی از قیامت پیدا کرد، چنانکه آفتاب از مغرب برآمد یا یاجوج ماجوج پدید آمد، باید توبه کند و به حق تعالی باز گردد، تا رضای او جوید.

اگر بیند شمارگاه رایا او را بدانجا بردند، نشان غفلت بود.

اگر بیند که با وی شمار می کرد، دلیل است او را زیانی رسد.

اگر بیند که کردارهای او را بسنجیدند و نیکی او بیشتر آمد، دلیل کند که سرانجام کار او نیکو بود و درستکاری یابد.

اگر بیند که بدی او بیشتر آید، دلیل معصیت است و جایش دوزخ بود.

اگر بیند که نامه اعمال به دست راست داشت، دلیل که به راه راست بود.

اگر بیند که نامه کردار او را بدو دادند و گفتند برخوان، اگر اهل صلاح بود، دلیل است که کارش نیکو شود.

اگر از اهل فساد است، دلیل که کارش به مخاطره بود.

اگر خود را بر صراط بیند، دلیل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دلیل که بر راه خطا است، توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود.

تعبیر خواب به روایت محمدبن سیرین

اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند.

اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلائی و آفتی رسد.

اگر اهل آن دیار مظلوم باشند، حق تعالی ایشان را بر ظالم نصرت دهد.

اگر بیند اهل آن دیار در پیش حق تعالی ایستاده اند، دلیل که خشم و عذاب حق تعالی نازل گردد.

تعبیر خواب به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

دیدن قیامت در خواب،نشانه هشدار به بیننده خواب است در باره ی آنچه انجام می دهد.

دیدن قیامت، به عدالت و گرفتن حق ستمدیده از ستمکار نیز، تعبیر میشود.

هرکس ببیند که قیامت تنها برای او برپا شده است، میمیرد.

اگر ببیند که فقط او و همسرش محشور میگردند، نشانه ظالم بودن آنهاست.

اگر کسی در خواب ببیند که رسیدگی به حق و حسابش در روز قیامت نزدیک شده است، نشانه این است که او فردی ناآگاه و بیتوجّه به دین خداوند است.

اگر کسی ببیند که به سختی مورد محاسبه قرار گرفت، شکست سنگینی میخورد.

اگر کسی در خواب دید که نامه اعمالش را با دست راست گرفت، پیروز و سربلند خواهد شد و دارای درجه و مقامی بلند میگردد و اگر نامه اعمال را با دست چپ گرفت، به علت گناه کردن یا فقر و نیاز، هلاک میگردد.

هرکس در خواب خود را بالای پل صراط سلامت ببیند، از بلا و فتنه و آزمونی سخت نجات پیدا میکند.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین