|

تعبیر خواب

تعبیر خواب طلا چیست؟ | طلا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب طلا از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب طلا چیست؟ | طلا در خواب چه تعبیری دارد؟
کد مطلب : 41657

خبرنگار: علی طاهری

تعبیر خواب طلا از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

از نظر علامه مجلسی

پیدا کردن طلا:

مرحوم مجلسی می گوید اگر در خواب ببینید که طلا پیدا می کنید و یا طلا از شخصی هدیه می گیرید، و یا حتی اگر به عنوان امانت به شما سپردند؛ خبر از رسیدن به ریاست و قدرت می دهد. اگر شاغل هستید به زودی ترفیع مقام در پیش دارید!

گم کردن طلا:

اگر در خواب خود دیدید که طلایی گم کردید، تعبیرش این است که بیماری شما شفا پیدا می کند و یا اگر کسالتی دارید برطرف می شود. این بیماری ممکن است مربوط به شخص خودتان و یا از بستگان و نزدیکان باشد.

از نظر دانیال نبی

گرفتن طلا از فرشته:

دانیال نبی می گوید اگر در خواب دیدید که فرشته ای به شما طلا و نقره می دهد، خبر از رسیدن بخت و اقبال نیکو می دهد. این خواب، خواب بسیار نیکویی است!

از نظر ابراهیم کرمانی

بردن طلا به خانه:

اگر در خواب دیدید که طلا به مقدر زیاد به خانه خود می برید، تعبیرش نشان از رسیدن به مال و ثروت خوبی است.

از نظر حضرت یوسف

از نظر یوسف نبی اگر کسی خواب طلا ببیند، کارهایش سرو سامان می گیرد و بر وفق مرادش خواهد شد! اگر در حال حاضر مشکلاتی دارید، این خواب نوید از مساعد شدن اوضاعتان می دهد.

از نظر محمد ابن سیرین

از نظر محمد ابن سیرین دیدن طلا در خواب برای مردان تعبیرش غم ، اندوه ، و ناراحتی است؛ اما برای زنان خوشی وشادی است.

پیدا کردن طلا:

از نظر محمد ابن سیرین اگر کسی در خواب، طلا پیدا کند و یا از شخصی طلا دریافت کند؛ تعبیرش بر این است که ممکن است مجبور به پرداخت دیه و یا تاوان چیزی باشید. ممکن است این تاوان در زمینه مالی و کاری برای شما باشد. همچنین امکان دارد که کسی از شما خشمگین و عصبانی شود. در کل مراقب باشید و احتیاط کنید!

از نظر لوک اویتنهاو

به عبارت دیگر اویتنها می گوید طلا در خواب نشان از علاقه و وابستگی به چیز های بی ارزش است.

ذوب کردن طلا:

از نظر لوک اویتنهاو اگر کسی در خواب ببیند که در حال ذوب کردن طلا بود، به این معناست که به آسایش مادی می رسد. اگر از نظر مالی در تنگنا هستید ان شاالله رفع می شود!

پیدا کردن طلا:

اگر در خواب طلا پیدا کردید، تعبیر آن ارث و میراث است.

گم کردن طلا:

اگر طلای خود را گم کردید، تعبیرش خیانت است. ممکن است یا خودتان به کسـی خیانت کنید و یا از اطرافیان خیانتی ببینید.

از نظر آنلی بیتون

از نظر آنلی بیتون خواب طلا، به دست آوردن افتخار و موفقیت، رسیدن به ثروت و مال است.

آویزان کردن طلا

اگر در خواب به خود طلا آویز می کردید، تعبیرش رسیدن به مقام و جایگاه است. به مقامی می رسید که این مقام در خور و لایق شما نیست. از لیاقت شما بشتر است!

از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر کارل گوستاو یونگ، خواب طلا مثل طلا در واقعیت نشانه ثروت و اموال است؛ اما ممکن است این رویا ناشی از حرص و طمع خود فرد باشد!

کارل گوستاو یونگ می گوید طلا در خواب نشان دهنده ارزش های درونی و معنوی در زندگی شماست. این خواب می تواند به شما هشدار دهد که شما از منابع درونی خود آن طور که باید استفاده نمی کنید و یا برعکس از نفس بلندمرتبه و والایی برخوردارید.

همچنین کارل گوستاو یونگ می گوید خواب طلا می تواند بیانگر این باشد که، استعداد پنهان و نهفته از شما در حال شکوفایی است.

خواب طلا می تواند به تغیییرات روحی و معنوی شما اشاره کند.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین