|

تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه چیست؟ | گربه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گربه از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب گربه چیست؟ | گربه در خواب چه تعبیری دارد؟
کد مطلب : 41734

خبرنگار: علی طاهری

تعبیر خواب گربه از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

از نظر امام صادق دیدن گربه در خواب پنج تعبیر دارد:

اولین تعبیر، دزد و دزدی است. پس در این روزها مراقب اموالتان باشید.

دومین تعبیر، یک فرد سخن چین و دو بهم زن است. ممکن است چنین شخصی اطراف شما باشد پس بهتر است پیش همه هر حرفی را نزنید.

سومین تعبیر، بیماری و یک مشکل جسمی است. بیشتر به فکر سلامتی خود باشید!

چارمین تعبیر، یک زن مهربان و نصیحت گر است. این زن ممکن است همسر، مادر، خواهر و یا یکی از دوستان شما باشد.

پنجمین تعبیر، جنگ و دشمنی، نزاع و درگیری با شخصی است. شاید خود شما با کسی دشمنی خواهید کرد و یا اینکه کسی با شما درگیر خواهد شد.

تعبیر خواب گربه از نظر محمد ابن سیرین

از نظر ابن سیرین دیدن گربه در خواب، تعبیرش یک مرد نا صالح و بدکردار، و دزد است. اگر مردی با چنین شخصیتی اطراف شماست، از او دوری کنید.

اگر در خواب دیدید که گربه وارد خانه شما شد، تعبیرش این است که دزدی به خانه شما خواهد زد.

اگر دیدید که گربه وارد خانه شما شد و چیزی خورد، تعبیرش این است که دزد چیزی از وسایل شما را خواهد برد.

اگر در خواب دیدید که گربه ای را کشتید، تعبیر آن این است که دزدان را به قتل خواهید رساند و بر آنها پیروز خواهید شد.

ابن سیرین نوشته که گربه توصیف یک مرد دزد و بد کردار است زیرا گربه ویژگی های مردانگی ندارد و دارای صفاتی است که در زنان بیشتر از مردان وجود دارد.

اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که از آلت مردانه شما گربه ای بیرون آمد، تعبیرش یک فرزند نا صالح و دزد است.

تعبیر خواب گربه از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که نمی توانستید گربه را از خود دور کنید، این خواب نماد یک بد شانسی و بدبختی است.

اگر در خواب دیدید که گربه ای به شما حمله ور شد، تعبیر این آن است که دشمنان در تلاش هستند تا اعتبار و آبروی شما را زیر سوال ببرند و از این طریق بتوانند ثروت شما را از دستتان بگیرند.

اگر در خواب دیدید که گربه ای را از خود دور می کردید، تعبیرش این است که شما قادر خواهید بود که بر موانع پیش روی اهدافتان غلبه کنید و به ثروت و شهرت خواهید رسید.

اگر در خواب گربه ی لاغر و کثیف را دیدید، تعبیرش خبرهای بدی است که به گوش شما خواهد رسید. به تعبیر دیگر یکی از دوستان شما ممکن است با مرگ دست و پنجه نرم کند.

اگر در خواب گره لاغر و کثیفی را از خود دور می کردید، نماد این است که دوست شما پس از طی یک دوره بیماری طولانی، در نهایت شفا پیدا خواهد کرد.

اگر در خواب صدای گربه را شندید، نشان دهنده صدمه و آسیب از جانب یک دوست ریا کار و نا درست است. در اطراف شما یک شخص در صدد بهم ریختن و آزردن شماست.

اگردر خواب دیدید که گربه به شما چنگ می زد، تعبیر این خواب این است که یک دارایی و ثروت که شما روزها و ساعت ها برای آن تلاش کردید، توسط یکی از دشمنان شما نابود خواهد شد و این مال را از دست شما بیرون خواهد آورد.

اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که بچه گربه ای را در آغوش گرفته اید، تعبیرش این است که اطرافیان به شما خیانت خواهند کرد.

اگر در خواب یک گربه تمیز و خانگی را دیدید، این خواب نماد یک ضرر و خسارت مالی خواهد بود.

اگر شما یک تاجر و صاحب کسب و کار بزرگی هستید که در خواب گربه دیدید، این خواب به شما می گوید که باید در امور مالی و تجاری خود تلاش بیشتری کنید؛ زیرا که رقیبان شما در صدد هستند تا معیارهای معاملاتی و اقتصادی شما را بهم بریزند و کار شما را از مسیر خارج کنند.

اگر در خواب گربه و ماری را به عنوان دوست و بی آزار نسبت بهم دیدید، این خواب نشانه شروع و آغاز یک درگیری و اختلاف است.

تعبیر خواب گربه از نظر لوک اویتنهاو

✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای شما را چنگ می زد، این خواب نماد یک مانع و مشکل در مسیر شماست. این مانع می تواند در هر زمینه ای باشد.

اگر در خواب گربه ای به رنگ سیاه دیدید، این خواب خبر از یک بدبختی و بدشانسی به شما می دهد.

اگر در خواب در حال نوازش و بازی با گربه بودید، نماد ناشکر بودن شماست. در هر حالتی خدا را از یاد نبرید و شکر گزار داشته هایتان باشید زیرا که هیچ کار او بی حکمت نیست.

اگر در خواب گربه ای صدا می کرد، تعبیرش یک دعوا و مرافه طولانی مدت خواهد بود.

اگر در خواب پوست بدن یک گربه را دیدید، این خواب از پیدا شدن یک وسیله که گم کرده اید خبر می دهد. گم شده شما پیدا خواهد شد نگران نباشید و به کسی تهمت دزدی نزنید.

دیدن گربه در خواب، نماد یک دوست نا درست است. این دوست به ظاهر بسیار دلسوز است ولی در پشت سر شما به دنبال آسیب زدن به شماست. پس مراقب باشید.

اگر در خواب گربه وحشی ای را دیدید، این خواب یک دوست خطرناک و اشتباه را نشان می دهد. بهتر است هرچه زودتر از این فرد فاصله بگیرید.

اگر در خواب گربه ای را کتک می زدید، تعبیرش خیانت است. شخصی به شما خیانت خواهد کرد و یا ممکن است خود شخص شما به کسی خیانت کنید.

تعبیر خواب گربه از نظر یوسف نبی

اگر در خواب گربه ای را کشتید، این خواب تعبیرش یک فرد سائل و درویش صفت است. این فرد ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشد.

تعبیر خواب گربه از نظر ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که گربه ای را کشتید و پوست آن را کندید، تعبیرش این است که یک متل دزدی و حرام به دست خواهید آورد.

اگر بعد از اذان صبح خواب گربه دیده باشید، تعبیرش شش روز بیماری و کسالت است. به یک بیماری آلوده خواهید شد که درمانش شش روز طول خواهد کشید.

اگر در خواب گوشت گربه می خوردید، تعبیر این خواب این است که یک مسافرت برای شما پیش خواهد آمد که با رفتن به این سفر دور ، شما مال و اموالی را به دست خواهید آورد.

اگر در خواب دیدید که گربه جیغ می زند و بلند بلند صدا می کند، تعبیرش این است که مورد سرقت قرار بگیرید.

اگر دیدید که لباسی از جنس پوست گربه بر تن دارید، تعبیرش یعنی ازدواج با زنی زیبا که بر خلاف زیبایی دزد و حیله گر است.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین