|

تعبیر خواب

تعبیر خواب بادبادک چیست؟ | بادبادک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بادبادک از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

تعبیر خواب بادبادک چیست؟ | بادبادک در خواب چه تعبیری دارد؟
کد مطلب : 41878

خبرنگار: علی طاهری

تعبیر خواب بادبادک از نظر معبران مختلف را در زیر می خوانید.

 

تعبیر خواب بادبادک هوا کردن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می‌فرستید، نشانه آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد.

اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد.

اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می‌کنند، نشانه آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.

اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می‌شود.

 لیلا برایت می‌گوید: اگر بادبادکی را در هوا دیدید، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید.

تعبیر خواب پرواز کردن بادبادک

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می‌کند: می‌توانید از حالا منتظر موفقیت باشید.

یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می‌کند: سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد.

یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می‌کند: شادی بزرگ

تعبیر خواب بادبادک ساختن

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: شما یک بادبادک می‌سازید: تمام دارائی‌تان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بادبادکی درست می‌کنید، نشانه آن است که به سرمایه ای اندک، معامله بزرگی انجام می‌دهید و می‌کوشید کسی را از آن خود سازید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین