|

قیمت دلار

قیمت دلار امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت 1403 | قیمت دلار مهار نشدنی شد

امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید

قیمت دلار امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت 1403 | قیمت دلار مهار نشدنی شد
کد مطلب : 44039

خبرنگار: علی طاهری

قیمت دلار در صرافی ملی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۳,۵۶۷ تومان معامله شد.دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روهز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۳,۵۶۷ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۳,۵۶۷ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۷,۹۵۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی

امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۳ اردیبهشت - به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

امروز دلار در بازار متشکل مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۳ اردیبهشت- به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

امروز دلار در سامانه سنا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که روز قبل تا ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۳ اردیبهشت- به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

امروز دلار کانادا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۴۷,۹۵۰ (چهل و هفت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۳ اردیبهشت - به ۴۷,۹۵۰ (چهل و هفت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین